Вартість реалізованих товарів (COGS)

Що таке вартість реалізованих товарів (COGS)?

Вартість проданих товарів (COGS) відноситься до прямих витрат на виробництво товарів, що продаються компанією. Ця сума включає вартість матеріалів та праці, безпосередньо використаних для створення товару. Він виключає непрямі витрати, такі як витрати на дистрибуцію та витрати на продаж.

Собівартість реалізованих товарів також називається “вартістю реалізації”.

Ключові винос

 • Собівартість реалізованих товарів (COGS) включає всі витрати та витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом товарів.
 • COGS виключає непрямі витрати, такі як накладні витрати та збут та маркетинг.
 • COGS вираховується з доходів (реалізації) для розрахунку валового прибутку та валової рентабельності. Вищий рівень COGS призводить до зниження націнки.
 • Значення COGS буде змінюватися залежно від стандартів бухгалтерського обліку, що використовуються при розрахунку.

Формула та розрахунок для COGS

Товарно-матеріальні запаси відображаються у звіті про прибутки та збитки під рахунком COGS. Початковий запас за рік – це запас, що залишився від попереднього року, тобто товар, який не був проданий у попередньому році. Будь-які додаткові виробництва або покупки, здійснені виробничою або роздрібною компанією, додаються до початкової інвентаризації. Наприкінці року продукція, яка не була реалізована, віднімається із суми початкових запасів та додаткових закупівель. Остаточне число, отримане з розрахунку, – це вартість товарів, проданих за рік.

Короткий огляд

COGS застосовується лише до тих витрат, які безпосередньо пов’язані з виробництвом товарів, призначених для продажу.

Баланс має рахунок, який називається рахунком поточних активів. Під цим рахунком знаходиться предмет, який називається запасом. Баланс фіксує лише фінансовий стан компанії на кінець звітного періоду. Це означає, що запасна вартість, яка відображається під оборотними активами, є кінцевою інвентаризацією. Оскільки початкові запаси – це запаси, якими компанія володіє на складі на початок свого звітного періоду, це означає, що початкові запаси – це також закінчувані запаси компанії на кінець попереднього облікового періоду.

Що вам говорить COGS?

COGS є важливою метрикою у фінансовій звітності, оскільки вона віднімається з доходів компанії для визначення її валового прибутку. Валовий прибуток – це показник прибутковості, який оцінює, наскільки ефективна компанія в управлінні своєю робочою силою та поставками у процесі виробництва.

Оскільки COGS – це витрати на ведення бізнесу, вони відображаються як бізнес-витрати у звітах про прибутки та збитки. Знання вартості проданих товарів допомагає аналітикам, інвесторам та менеджерам оцінити суть компанії. Якщо COGS збільшиться, чистий прибуток зменшиться. Хоча цей рух вигідний для цілей оподаткування прибутку, бізнес матиме менший прибуток для своїх акціонерів. Таким чином, підприємства намагаються утримувати COGS на низькому рівні, щоб чистий прибуток був вищим.

Вартість проданих товарів (COGS) – це вартість придбання або виготовлення продукції, яку компанія реалізує протягом певного періоду, тому єдиними витратами, що включаються до заходу, є ті, що безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, включаючи вартість робочої сили, матеріали та виробничі накладні витрати. Наприклад, COGS для автовиробника включатиме матеріальні витрати на деталі, що входять у виробництво автомобіля, плюс витрати на оплату праці, що використовуються для складання автомобіля. Витрати на відправлення автомобілів до дилерських центрів та витрати праці, що витрачається на продаж автомобіля, будуть виключені.

Крім того, витрати, понесені на автомобілях, які не були продані протягом року, не враховуватимуться при підрахунку COGS, прямі чи непрямі. Іншими словами, COGS включає прямі витрати на виробництво товарів або послуг, придбаних клієнтами протягом року.

Короткий огляд

Як правило, якщо ви хочете дізнатись, чи підпадають витрати під COGS, запитайте: “Чи були б ці витрати витратами, навіть якщо продажі не генерувались?”

Методи обліку та COGS

Величина собівартості проданих товарів залежить від методу оцінки запасів, прийнятого компанією.Компанія може використовувати три методи, коли реєструє рівень запасів, проданих протягом певного періоду: First In, First Out (FIFO), Last In, First Out (LIFO) та Метод середніх витрат.

FIFO

Найперші товари, які потрібно придбати або виготовити, продаються спочатку.Оскільки ціни з часом зростають, компанія, яка використовує метод FIFO, спочатку продаватиме свою найменш дорогу продукцію, що означає нижчі COGS, ніж COGS, зареєстровані в LIFO.Отже, чистий прибуток за методом FIFO з часом збільшується.

LIFO

Найновіші товари, додані до товарних запасів, продаються першими.У періоди зростання цін спочатку продаються товари з вищими витратами, що призводить до збільшення суми COGS.З часом чистий прибуток має тенденцію до зменшення.

Метод середньої вартості

Для оцінки проданих товарів використовується середня ціна всіх товарів на складі, незалежно від дати придбання.Прийняття середньої вартості продукції за певний період має згладжуючий ефект, який запобігає сильному впливу на COGS екстремальних витрат на одне або кілька придбань або покупок.

Спеціальний метод ідентифікації

Спеціальний метод ідентифікації використовує конкретну вартість кожної одиниці, якщо товар (також званий товарно-матеріальними цінностями або товарами), для обчислення кінцевих запасів та COGS для кожного періоду. За цим методом бізнес точно знає, який товар був проданий та точну вартість. Крім того, цей метод, як правило, застосовується у галузях, які продають унікальні предмети, такі як машини, нерухомість та рідкісні та дорогоцінні коштовності.

Винятки із відрахування COGS

Багато сервісних компаній взагалі не мають собівартості товарів, що продаються. COGS детально не розглядається в загальновизнаних принципах бухгалтерського обліку  (GAAP), але COGS визначається як лише вартість запасів, проданих протягом певного періоду.Не тільки сервісні компанії не мають товарів для продажу, але й чисто сервісні компанії також не мають запасів.Якщо COGS не вказано у звіті про прибутки та збитки, відшкодування цих витрат застосовуватись не може.

Прикладами чистих сервісних компаній є бухгалтерські фірми, адвокатські контори, оцінювачі нерухомості, бізнес-консультанти, професійні танцюристи та ін. Незважаючи на те, що всі ці галузі мають бізнес-витрати і, як правило, витрачають гроші на надання своїх послуг, вони не включають COGS. Натомість вони мають так звану “вартість послуг”, яка не враховується у відрахуванні COGS.

Вартість доходу проти COGS

Витрати на дохід  існують за постійні контрактні послуги, які можуть включати сировину, пряму робочу силу, витрати на доставку та комісійні, що виплачуються працівникам з продажу.Однак ці товари не можуть бути заявлені як COGS без фізично виготовленого продукту для продажу.На веб-сайті IRS навіть перелічено деякі приклади “підприємств, що займаються особистими послугами”, які не обчислюють COGS у своїх звітах про доходи.Сюди входять лікарі, юристи, теслярі та художники.

Багато компаній, що працюють на базі послуг, мають деякі товари для продажу.Наприклад, авіакомпанії та готелі переважно надають такі послуги, як транспорт і проживання, відповідно, проте вони також продають подарунки, їжу, напої та інші товари.Ці предмети однозначно вважаються товарами, і ці компанії, безумовно, мають запаси таких товарів.Обидві ці галузі можуть перерахувати COGS у своїх звітах про прибутки та вимагати їх для оподаткування.

Операційні витрати порівняно з COGS

Як операційні витрати, так і вартість проданих товарів (COGS) – це витрати, які компанії несуть під час ведення свого бізнесу. Однак витрати відокремлені у звіті про прибутки та збитки. На відміну від COGS, операційні витрати (OPEX) – це витрати, які не пов’язані безпосередньо з виробництвом товарів або послуг.

Як правило, ПЗА ( витрати на продаж, загальні та адміністративні витрати ) включаються до операційних витрат як окремий рядок. ПЗА – витрати – це витрати, які не пов’язані безпосередньо з продуктом, такими як накладні витрати. Приклади операційних витрат включають наступне:

 • Оренда
 • Комунальні послуги
 • Офісне приладдя
 • Судові витрати
 • Продажі та маркетинг
 • Нарахування заробітної плати
 • Страхові витрати

Обмеження COGS

COGS можуть легко маніпулювати бухгалтерами або менеджерами, які хочуть готувати книги. Він може бути змінений за допомогою:

 • Виділення на запаси вищих виробничих накладних витрат, ніж понесені
 • Завищення знижок
 • Завищення віддачі постачальникам
 • Зміна кількості запасів на складі на кінець звітного періоду
 • Переоцінка запасів на руках
 • Неможливість списання застарілих товарно-матеріальних цінностей

Коли штучно завищують запаси, COGS буде недооцінюватися, що, у свою чергу, призведе до перевищення фактичної валової норми прибутку, а отже, і до завищеного чистого прибутку.

Інвестори, які переглядають фінансову звітність компанії, можуть виявити недобросовісний облік запасів, перевіряючи накопичення запасів, таких як запаси, що зростають швидше за доходи або загальну суму активів, про які повідомляється.

Приклад використання COGS

Як історичний приклад, давайте розрахуємо вартість товарів, проданих для JC Penney (NYSE: JCP) за фінансовий рік (FY), який закінчився 2016 р. Першим кроком є ​​пошук початкового та кінцевого запасів на балансі компанії:

 • Початкові запаси: Запаси, зафіксовані у фінансовому році, що закінчився 2015 р., = 2,72 млрд. Дол
 • Завершення інвентаризації: Інвентар, зареєстрований у фінансовому році, що закінчився 2016 р., = 2,85 млрд. Дол
 • Покупки протягом 2016 року: з використанням наведеної вище інформації = 8,2 мільярда доларів

Використовуючи формулу для COGS, ми можемо обчислити наступне:

 • 2,72 дол. + 8,2 – 2,85 = 8,07 млрд. Дол

Якщо ми подивимося на звіт про доходи компанії за 2016 рік, то побачимо, що COGS, про який повідомляється, становить 8,07 млрд. Дол.

Питання що часто задаються

Як розраховується вартість проданих товарів (COGS)?

Вартість проданих товарів (COGS) обчислюється шляхом складання різних прямих витрат, необхідних для отримання доходу компанії. Важливо, що COGS базується лише на витратах, які безпосередньо використовуються для отримання цього доходу, таких як запаси компанії або витрати на оплату праці, які можна віднести до конкретних продажів. Навпаки, постійні витрати, такі як заробітна плата керівника, орендна плата та комунальні послуги, не включаються до COGS. Інвентаризація є особливо важливою складовою COGS, і правила бухгалтерського обліку дозволяють декілька різних підходів щодо того, як включити їх до розрахунку.

Чи включаються зарплати до COGS?

COGS не включає заробітну плату та інші загальні та адміністративні витрати. Однак певні види затрат на оплату праці можуть бути включені в СОС за умови, що вони можуть бути безпосередньо пов’язані з конкретними продажами. Наприклад, компанія, яка використовує підрядників для отримання доходів, може платити цим підрядникам комісію на основі ціни, що стягується із замовника. У такому випадку комісія, зароблена підрядниками, може бути включена до СОС компанії, оскільки ці витрати на робочу силу безпосередньо пов’язані з доходами, що генеруються.

Як інвентаризація впливає на COGS?

Теоретично COGS повинна включати вартість усіх запасів, які були продані протягом звітного періоду. Однак на практиці компанії часто не знають, які саме одиниці товарно-матеріальних цінностей були продані. Натомість вони покладаються на такі методи бухгалтерського обліку, як правила першого входу , першого виходу (FIFO) та правил останнього входу, першого виходу (LIFO), щоб оцінити, яка вартість товарних запасів була фактично продана за цей період. Якщо вартість запасів, включена до COGS, є відносно високою, то це призведе до тиску на валовий прибуток компанії. З цієї причини компанії іноді обирають методи бухгалтерського обліку, які дозволять отримати нижчий показник COGS, намагаючись підвищити свою звітність про прибутковість.