Фінансова звітність

Що таке фінансова звітність?

Фінансова звітність – це письмові записи, що передають ділову діяльність та фінансові результати діяльності компанії. Фінансова звітність часто перевіряється державними органами, бухгалтерами, фірмами тощо для забезпечення точності та з метою оподаткування, фінансування чи інвестування. Фінансова звітність включає:

 • Таблиця балансу
 • Довідка про доходи
 • Звіт про рух грошових коштів.

Ключові винос

 • Фінансова звітність – це письмові записи, що передають ділову діяльність та фінансові результати діяльності компанії.
 • Баланс забезпечує огляд активів, пасивів та власного капіталу як моментальний знімок у часі.
 • Звіт про прибутки та збитки в основному фокусується на доходах та витратах компанії протягом певного періоду. Як тільки витрати віднімаються з доходів, у звіті виходить показник прибутку компанії, який називається чистим доходом.
 • Звіт про рух грошових коштів (CFS) вимірює, наскільки добре компанія генерує гроші для сплати боргових зобов’язань, фінансування своїх операційних витрат та фінансування інвестицій.

Використання інформації про фінансову звітність

Інвестори та фінансові аналітики покладаються на фінансові дані, щоб проаналізувати результати діяльності компанії та зробити прогнози щодо її подальшого спрямування на ціну акцій компанії. Одним з найважливіших ресурсів достовірних та перевірених фінансових даних є річний звіт, який містить фінансову звітність фірми.

У фінансовій звітності використовується інвесторами, аналітики ринку, і кредиторами для оцінки фінансового здоров’я і доходів потенціалу компанії. Три основні звіти фінансової звітності – це баланс, звіт про прибутки та звіти про рух грошових коштів.

Розуміння балансів

Баланс забезпечує огляд активів компанії, зобов’язань і власного капіталу акціонерів в якості знімка в часі. Дата у верхній частині балансу повідомляє, коли було зроблено знімок, який, як правило, закінчується фінансовим роком.

Формула балансу

У балансові підсумки будуть розраховані вже, але ось як їх ідентифікувати.

 1. Розмістіть загальні активи на балансі за період.
 2. Сума всіх зобов’язань, яка повинна бути окремим переліком у балансі. Він може не включати умовні зобов’язання.
 3. Знайдіть загальний власний капітал і додайте число до загальних зобов’язань.
 4. Сукупні активи повинні дорівнювати сумі пасивів та загальному капіталу.

Дані з балансу

Баланс визначає спосіб фінансування активів за допомогою зобов’язань, таких як борг, або власного капіталу, таких як нерозподілений прибуток та додатковий внесений капітал. Активи перераховані на балансі за порядком ліквідності.

Зобов’язання перераховані в тому порядку, в якому вони будуть сплачені. Очікується, що короткострокові або поточні зобов’язання будуть виплачені протягом року, тоді як довгострокові або довгострокові зобов’язання – це заборгованість, яка передбачається сплатити протягом року.

Статті, що входять до балансу

Нижче наведено приклади статей, перелічених у балансі.

Активи

Зобов’язання

Власний капітал

 • Власний капітал – це сукупні активи компанії за мінусом її загальних зобов’язань. Власний капітал представляє суму грошей, яка буде повернена акціонерам, якщо всі активи будуть ліквідовані і весь борг компанії буде виплачено.
 • Нерозподілений прибуток  є частиною власного капіталу і є сумою чистого прибутку, який не був виплачений акціонерам як дивіденди. 

Приклад балансу 

Нижче подана частина балансу корпорації Exxon Mobil 

 • Загальний обсяг активів склав $ 354 628.
 • Загальна сума зобов’язань становила 157 797 доларів.
 • Загальний власний капітал склав 196 831 дол.
 • Загальні зобов’язання та власний капітал склали $ 354 628, що дорівнює загальній сумі активів за період.

Звіти про доходи

На відміну від балансу, звіт про прибутки та збитки охоплює певний проміжок часу – рік для річної фінансової звітності та квартал для квартальної фінансової звітності. Звіт про прибутки та збитки дає огляд доходів, витрат, чистого доходу та прибутку на акцію. Зазвичай для порівняння надаються дані від двох до трьох років.

Формула звіту про доходи та розрахунок

Нет інкоме=(Реvенуй-Expenses)\ text {Чистий дохід} = (\ text {Дохід} – \ text {Витрати})Чистий дохід=(Дохід-Витрати )

 1. Загальний дохід або продажі за період.
 2. Сума всіх витрат і витрат на ведення бізнесу.
 3. Відніміть загальні витрати від доходу, щоб досягти чистого доходу або прибутку за період.

Дані звітності про доходи

Звіт про прибутки та збитки – це одна з трьох важливих фінансових звітів, яка використовується для звітності про  фінансові результати компанії  за певний звітний період. Також відомий як звіт про  прибутки та збитки  або звіт про доходи та витрати, звіт про прибутки та збитки в основному фокусується на доходах та витратах компанії протягом певного періоду.

Як тільки витрати віднімаються з доходів, у звіті виходить показник прибутку компанії, який називається чистим доходом.

Види доходу

Операційний дохід – це дохід, отриманий від продажу продукції чи послуг компанії.  Операційний дохід для виробника автомобілів буде здійснюватися за рахунок виробництва і продажу автомобілів. Операційний дохід генерується від основних видів діяльності компанії.

Неопераційний дохід – це дохід, отриманий від непрофільної господарської діяльності. Ці доходи виходять за межі основної функції бізнесу. Деякі приклади позареалізаційних доходів включають:

 • Відсотки, зароблені за готівку в банку
 • Дохід від оренди майна
 • Дохід від стратегічного партнерства, як квитанції про сплату роялті
 • Дохід від рекламної демонстрації, розташованої у власності компанії

Інший дохід – це дохід, отриманий від інших видів діяльності. Інший дохід може включати прибуток від продажу довгострокових активів, таких як земля, транспортні засоби або дочірня компанія.

Види витрат

Первинні витрати понесені в процесі отримання прибутку від основного виду діяльності. Витрати включають вартість реалізованих товарів (COGS), продаж, загальні та адміністративні витрати (PS&A), амортизацію та амортизацію, а також дослідження та розробки (R&D). Типові витрати включають заробітну плату працівників, комісійні з продажу та комунальні послуги, такі як електроенергія та транспорт.

Витрати, пов’язані із вторинною діяльністю, включають відсотки, сплачені за позики або борг. Втрати від продажу активу також відображаються як витрати.

Основна мета звіту про прибутки та збитки – надати деталі прибутковості та фінансових результатів господарської діяльності. Однак це може бути дуже ефективним, показуючи, чи збільшуються продажі чи дохід у порівнянні за кілька періодів. Інвестори також можуть побачити, наскільки добре керівництво компанії контролює витрати, щоб визначити, чи можуть зусилля компанії щодо зменшення витрат на продаж збільшити прибуток з часом.

Приклад звіту про прибутки та збитки

Нижче подана частина звіту про доходи корпорації Exxon Mobil (XOM) станом на 30 вересня 2018 року.

 • Загальний дохід за цей період становив 76 605 доларів.
 • Загальні витрати склали 67 525 доларів.
 • Чистий прибуток або прибуток становив 6240 доларів.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (CFS) вимірює, наскільки добре компанія генерує гроші для сплати боргових зобов’язань, фінансування своїх операційних витрат та фінансування інвестицій. Звіт про рух грошових коштів доповнює  баланс  та звіт про прибутки та  збитки.

Дані звіту про рух грошових коштів

CFS дозволяє інвесторам зрозуміти, як працює діяльність компанії, звідки надходять її гроші та як витрачаються гроші. CFS також надає уявлення про те, чи перебуває компанія на надійних фінансових засадах.

Формули розрахунку звіту про рух грошових коштів як такої не існує. Натомість він містить три розділи, що звітують про рух грошових коштів за різні види діяльності, для яких компанія використовує свої грошові кошти. Ці три компоненти CFS перелічені нижче.

Операційна діяльність 

Операційна діяльність на CFS включає будь-які джерела та використання грошових коштів від ведення бізнесу та продажу його продукції чи послуг. Гроші від операцій включають будь-які зміни, внесені до готівки,  дебіторської заборгованості, амортизації, запасів та  кредиторської заборгованості. Ці операції також включають заробітну плату, виплати податку на прибуток, виплати відсотків, орендної плати та надходження грошових коштів від продажу товару чи послуги.

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна діяльність включає будь-які джерела та використання грошових коштів від інвестицій компанії в довгострокове майбутнє компанії. Купівля чи продаж активу, позики, надані продавцям або отримані від клієнтів, або будь-які платежі, пов’язані із злиттям або придбанням, включаються до цієї категорії.

Крім того, у цей розділ включено придбання основних фондів, таких як основні засоби та засоби (ЗІЗ). Коротше кажучи, зміни в обладнанні, активах чи інвестиціях стосуються грошових коштів від інвестування.

Фінансова діяльність

Готівка від фінансової діяльності включає джерела готівки від інвесторів або банків, а також використання готівки, виплачуваної акціонерам. Фінансова діяльність включає випуск боргу, випуск власного капіталу, викуп акцій, позики, виплачені дивіденди та погашення боргу.

Звіт про рух грошових коштів узгоджує звіт про прибутки та збитки за трьома основними видами господарської діяльності.

Приклад звіту про рух грошових коштів

Нижче наведена частина  звіту про рух грошових коштів корпорації Exxon Mobil  (XOM) станом на 30 вересня 2018 р. Ми можемо побачити три області звіту про рух грошових коштів та їх результати.

 • Операційна діяльність за цей період забезпечила позитивний грошовий потік у розмірі 27 407 доларів США.
 • Інвестиційна діяльність призвела до негативного грошового потоку або відтоку – 10 862 долари США за цей період. Додаток до основних засобів склав більшість відтоку грошових коштів, що означає, що компанія інвестувала в нові основні фонди.
 • Фінансова діяльність призвела до негативного грошового потоку або відтоку грошових коштів у розмірі – 13 945 доларів США за період.Зменшення короткострокової заборгованості та виплачених дивідендів склало більшу частину відтоку грошових коштів.

Обмеження фінансової звітності

Хоча фінансові звіти надають велику інформацію про компанію, вони мають обмеження. Заяви відкриті для інтерпретації, і в результаті інвестори часто роблять вкрай різні висновки щодо фінансових показників компанії.

Наприклад, деякі інвестори можуть вимагати викупу акцій, тоді як інші інвестори можуть вважати за краще бачити, що гроші вкладаються в довгострокові активи. Рівень боргу компанії може бути нормальним для одного інвестора, тоді як інший може мати занепокоєння щодо рівня боргу для компанії. При аналізі фінансової звітності важливо порівняти кілька періодів, щоб визначити, чи є якісь тенденції, а також порівняти результати компанії з аналогами тієї ж галузі.