Прибуток до відсотків та податків (EBIT)

Що таке прибуток до відсотків та податків (EBIT)?

Прибуток до сплати відсотків та податків (EBIT) є показником прибутковості компанії. Прибуток може бути розрахований як дохід за мінусом витрат без податку та процентів. EBIT також називають операційним доходом, операційним прибутком та прибутком до сплати відсотків та податків.

Ключові винос

  • EBIT ( e arnings  b efore  i nterest and  t axes) – це чистий прибуток компанії до вирахування витрат на податок на прибуток та процентних витрат. 
  • EBIT використовується для аналізу результатів основних операцій компанії без витрат на структуру капіталу та податкових витрат, що впливають на прибуток. 
  • EBIT також відомий як операційний прибуток, оскільки вони обидва виключають зі своїх розрахунків процентні витрати та податки. Однак бувають випадки, коли операційний дохід може відрізнятися від прибутку.

Формула та розрахунок EBIT

Розрахунок EBIT враховує виробничі витрати компанії, включаючи сировину та загальні операційні витрати, які включають заробітну плату працівників. Ці предмети потім віднімаються з доходу. Етапи описані нижче:

  1. Візьміть значення доходу або продажів у верхній частині звіту про прибутки та збитки.
  2. Відніміть собівартість проданих товарів від виручки або реалізації, що дає вам валовий прибуток.
  3. Відніміть операційні витрати від показника валового прибутку, щоб досягти прибутку.

Розуміння заробітку перед відсотками та податками

Прибуток до сплати процентів та податків вимірює прибуток, який компанія отримує від своєї діяльності, роблячи її синонімом операційного прибутку. Ігноруючи податки та витрати на відсотки, EBIT фокусується виключно на здатності компанії отримувати прибуток від операцій, ігноруючи такі змінні, як податковий тягар та структура капіталу. EBIT є особливо корисним показником, оскільки він допомагає виявити здатність компанії отримувати достатньо прибутку, щоб бути прибутковим, сплачувати борг та фінансувати поточні операції.

EBIT та податки

EBIT також корисний інвесторам, які порівнюють кілька компаній з різними податковими ситуаціями. Наприклад, припустимо, інвестор думає купувати акції у компанії, EBIT може допомогти визначити операційний прибуток компанії без врахування податків в аналізі. Якщо компанія нещодавно отримала податкову пільгу або в США відбулося зниження корпоративних податків, чистий прибуток або прибуток компанії зросли б.

Однак EBIT вилучає вигоди від податку, що виключається з аналізу. EBIT корисний, коли інвестори порівнюють дві компанії в одній галузі, але з різними ставками оподаткування.

EBIT та борг

EBIT допомагає аналізувати компанії, що займаються капіталомісткими галузями, тобто компанії мають на балансі значну кількість основних фондів. Основні засоби – це матеріальні активи, машини та обладнання, які зазвичай фінансуються за рахунок боргу. Наприклад, компанії нафтогазової галузі є капіталомісткими, оскільки їм доводиться фінансувати своє бурове обладнання та нафтові вишки.

Як результат, капіталомісткі галузі мають великі процентні витрати через значну суму боргу на своїх балансах. Однак заборгованість за належного управління необхідна для довгострокового зростання підприємств галузі.

Компанії капіталомістких галузей можуть мати більший чи менший борг у порівнянні між собою. Як результат, компанії мали б більшу чи меншу процентну витрату в порівнянні між собою. EBIT допомагає інвесторам аналізувати результати діяльності компаній та потенціал доходів, одночасно позбавляючи боргу та пов’язані з цим процентні витрати.

Використання EBIT

Скажімо, ви думаєте інвестувати у компанію, яка виробляє деталі машин. Наприкінці фінансового року компанії минулого року у звіті про прибутки та збитки була така фінансова інформація:

Реvенуй: $10,000,000Зпрозт ПроР ПроПроПроди Спролд: $3,000,000Gross Profit: $7,000,000\ begin {align} & \ text {Дохід:} \ 10 000 000 $ \\ & \ text {Вартість реалізованих товарів:} \ 3 000 000 $ \\ & \ text {Валовий прибуток:} \ 7 000 000 $ \ end {align}UДохід:  $10,000,000Вартість проданих товарів:  $3,000,000Валовий прибуток:  $7,000,000U

Валовий прибуток компанії дорівнював би 7 000 000 доларів США або прибуток до віднімання накладних витрат. Компанія мала такі загальновиробничі витрати, які перелічені як продажі, загальні та адміністративні витрати:

Операційний дохід або EBIT для компанії становитиме валовий прибуток мінус ПГА:

EBIT: $5,000,000ор ($10,000,000 – $3,000,000 – $2,000,000)\ begin {align} \ text {EBIT:} & \ 5 000 000 \ \ & \ text {or} (\ 10 000 000 $ \ – \ \ 3 000 000 \ – \ \ 2 000 000) \ end {align}ЕБІТ: U$5,000,000або  ($10,000,000 – $3,000,000 – $2,000,000)U

Додатки EBIT

Існують різні способи обчислення прибутку, який не є показником GAAP і зазвичай не включається у фінансову звітність. Завжди починайте із загального доходу або загального обсягу продажів і віднімайте операційні витрати, включаючи вартість проданих товарів. Ви можете взяти одноразові або надзвичайні предмети, такі як дохід від продажу активу або вартість судового позову, оскільки вони не стосуються основних операцій бізнесу.

Крім того, якщо компанія має позареалізаційний дохід, такий як дохід від інвестицій, це може бути включено (але не обов’язково). У цьому випадку EBIT відрізняється від операційного доходу, який, як випливає з назви, не включає позареалізаційний дохід.

Часто компанії включають процентний дохід в EBIT, але деякі можуть виключати його залежно від джерела. Якщо компанія надає своїм клієнтам кредит як невід’ємну частину свого бізнесу, то цей процентний дохід є складовою операційного доходу, і компанія завжди буде його включати. Якщо, з іншого боку, процентний дохід отримується від інвестицій в облігації або стягнення комісії з клієнтів, які сплачують рахунки із запізненням, це може бути виключено. Як і інші згадані коригування, це коригування на розсуд інвестора і повинно застосовуватися послідовно до всіх компаній, що порівнюються.

Інший спосіб обчислення прибутку – це взяття показника чистого прибутку (прибутку) із звіту про прибутки та збитки витрат на податок на прибуток та витрат на відсотки назад у чистий прибуток.

EBIT проти EBITDA

EBIT – це операційний прибуток компанії без витрат на відсотки та податків. Тим НЕ менше, EBITDA або ( е редупрежденія б Efore я відсотки, т осі, д epreciation і mortization) приймає EBIT і смуги з  амортизації і  амортизації  витрат при розрахунку рентабельності. Як і EBIT, EBITDA також виключає податки та процентні витрати на борг. Але

Для компаній зі значним обсягом основних фондів вони можуть амортизувати витрати на придбання цих активів протягом терміну їх корисного використання. Іншими словами, амортизація дозволяє компанії розподілити вартість активу на багато років або протягом життя активу. Амортизація рятує компанію від реєстрації вартості активу в тому році, коли актив був придбаний. В результаті витрати на амортизацію знижують прибутковість.

Для компаній, що мають значну суму основних фондів, витрати на амортизацію можуть вплинути на чистий прибуток або підсумок. EBITDA вимірює прибуток компанії шляхом усунення амортизації. Як результат, EBITDA допомагає визначити прибутковість експлуатаційних показників компанії. EBIT та EBITDA мають свої переваги та використання у фінансовому аналізі.

Обмеження EBIT

Як вже зазначалося раніше, амортизація включається в розрахунок EBIT і може привести до різних результатів при порівнянні компаній різних галузей. Якщо інвестор порівнює компанію зі значним обсягом основних засобів з компанією, яка має мало основних засобів, витрати на амортизацію зашкодять компанії з основними засобами, оскільки витрати зменшують чистий прибуток або прибуток.

Крім того, компанії з великою сумою боргу, швидше за все, матимуть велику суму процентних витрат. EBIT усуває процентні витрати і тим самим завищує потенціал доходу компанії, особливо якщо компанія має значну заборгованість. Не врахування боргу в аналізі може бути проблематичним, якщо компанія збільшує свій борг через відсутність грошового потоку або погану ефективність продажів. Важливо також врахувати, що в умовах зростання ставок процентні витрати зростуть для компаній, що мають на своєму балансі борг, і їх слід враховувати при аналізі фінансових показників компанії.

Приклад реального світу

Як приклад, нижче наведено звіт про доходи Procter & Gamble Co за рік, що закінчився 30 червня 2016 року (усі цифри в мільйонах доларів США):

Щоб розрахувати прибуток, ми віднімаємо вартість реалізованих товарів та ПЗА за рахунок чистого продажу. Однак P&G мала й інші види доходу, які можуть бути включені до розрахунку EBIT. P&G мала неопераційний дохід та процентний дохід, і в цьому випадку ми розраховуємо прибуток наступним чином:

За фінансовий рік, який закінчився 2015 р., Компанія P&G мала венесуельський збір. Чи включати до Венесуели звинувачення, виникають питання. Як зазначалося вище, компанія може виключити одноразові витрати. У цьому випадку в примітці до звіту про прибутки за 2015 рік пояснюється, що компанія продовжує працювати в країні через дочірні компанії. Через  контроль капіталу, який  діяв на той час, P&G робила одноразовий удар, щоб вилучити венесуельські активи та зобов’язання зі свого балансу.

Подібним чином ми можемо навести аргумент для виключення процентного доходу та інших позареалізаційних доходів із рівняння. Ці міркування є певною мірою суб’єктивними, але нам слід застосовувати узгоджені критерії до всіх компаній, що порівнюються. Для деяких компаній розмір процентного доходу, який вони повідомляють, може бути незначним, і його можна опустити. Однак інші компанії, такі як банки, отримують значну суму процентного доходу від інвестицій, які вони мають в облігації або боргові інструменти.

Інший спосіб обчислення прибутку P&G за 2015 фінансовий рік – це робота знизу вгору, починаючи з чистого прибутку. Ми ігноруємо неконтрольовані інтереси, оскільки ми стурбовані лише діяльністю компанії та віднімаємо чистий прибуток від припиненої діяльності з тієї ж причини. Потім ми додаємо податки на прибуток та витрати на відсотки, щоб отримати той самий прибуток, який ми отримали методом зверху вниз:

EBIT = NE – НЕДО + IT + IEТчереепроре, ЕВЯТ = $10,604 – $577 + $3,342+ $579 = $13,948жчере:NE = Net earningsНЕДО = Нет еарнянги етпром дяззпронтянуйд прорегтяпропиIT = Income taxesIE = Interest expense\ begin {align} & \ text {EBIT} \ = \ \ text {NE} \ – \ \ text {NEDO} \ + \ \ text {IT} \ + \ \ text {IE} \\ & \ begin {align } \ text {Отже, EBIT} \ & = \ \ $ 10 604 \ – \ \ $ 577 \ + \ \ $ 3 342 \\ & \ quad + \ \ $ 579 \ = \ \ $ 13 948 \ end {align} \\ & \ textbf {де :} \\ & \ text {NE} \ = \ \ text {Чистий прибуток} \\ & \ text {NEDO} \ = \ \ text {Чистий прибуток від припинених операцій} \\ & \ text {IT} \ = \ \ text {Податок на прибуток} \\ & \ text {IE} \ = \ \ text {Витрати на відсотки} \ end {align}UЕБІТ = СВ – НЕДО + ІТ + IEТому EBIT U= $10,604 – $577 + $3,342+ $579 = $13,948Uде:СВ = Чистий заробітокНЕДО = Чистий прибуток від припиненої діяльностіІТ = Податки на прибутокIE = Витрати на сплату відсотківU

Питання що часто задаються

Чому EBIT важливий?

EBIT є важливим показником операційної ефективності фірми. Оскільки він не враховує непрямі витрати, такі як податки та відсотки заборгованості за боргами, він показує, скільки бізнес заробляє від основних операцій.

Як розраховується прибуток?

EBIT обчислюється шляхом віднімання вартості проданих товарів компанії (COGS) та її операційних витрат з її доходу. Прибуток також може бути розрахований як операційний дохід та позареалізаційний дохід за вирахуванням операційних витрат.

Яка різниця між EBIT та EBITDA?

І EBIT, і EBITDA зменшують витрати на боргове фінансування та податки, тоді як EBITDA робить ще один крок, повертаючи витрати на амортизацію та амортизацію назад у прибуток компанії. Оскільки амортизація не враховується в EBITDA, це може призвести до спотворення прибутку для компаній із значним обсягом основних фондів та згодом значними витратами на амортизацію. Чим більші витрати на амортизацію, тим більше вони збільшать EBITDA. 

Як аналітики та інвестори використовують EBIT?

Окрім отримання уявлення про прибутковість діяльності, EBIT використовується в декількох фінансових коефіцієнтах, що використовуються у фундаментальному аналізі. Наприклад, коефіцієнт покриття відсотків ділить EBIT на процентні витрати, а EBIT / EV кратно порівнює прибуток фірми з вартістю її підприємства.